Polityka prywatności

 1. Definicje

1.1. Administrator Dariusz Skrzypek  

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 1. 5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.6.  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem osteopatia.pl

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2.2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

2.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota

 • poczta elektroniczna

Adres email: sekretariat@osteopatia.pl

 1. Cele przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe osób korzystających z Serwisu  przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

 1. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu  zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 2. udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym,

3.2. W celu:

 1. przesłania odpowiedzi na zapytanie kontaktowe : imię , adres e-mail,
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz  – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 3.2 a;
 3. Podstawa prawna przetwarzania

4.1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

4.1.1. zgoda osoby, której dane osobowe  dotyczą na ich przetwarzanie;

 • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania danych osobowych nie dotyczy dzieci.
 1. Formularze kontaktowe

5.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowanie się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza na stronie serwisu w zakładce kontakt. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem. Dane osobowe jakie podaje użytkownik w formularzu kontaktowym to imię oraz e-mail.  Podanie danych wskazanych w formularzu jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania kontaktowego  a niepodanie skutkuje niemożliwością obsługi treści zapytania.  Dane osobowe w formularzu przetwarzane są celem identyfikacji oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

7.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora  wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym  upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane  tak długo, jak tylko istnieć będzie podstawa prawna wskazująca na ich przetwarzanie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazywały dłuższego okresu ich przechowywania.

7.2. Po upływie okresu przechowywania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 1. Uprawnienia użytkownika.

7.1. Każda osoba, których dane dotyczą ma następujące uprawnienia :

7.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

7.1.2. prawo do uzyskania kopii danych

7.1.3. prawo do sprostowania danych

7.1.4. prawo do usunięcia danych

7.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania

7.1.6. prawo do przenoszenia danych

7.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7.1.8. prawo wycofania zgody

7.1.9. prawo do skargi

7.2. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć

 • forma pisemna

Adres: ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota

 • poczta elektroniczna

Adres email: sekretariat@osteopatia.pl

7.3. Wniosek powinien wskazywać czego dotyczy żądania poprzez określenie między innymi z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek oraz jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

 1. Zabezpieczenie danych

8.1. Administrator dokłada starań aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom zabezpieczeń w zakresie korzystania z serwisu poprzez między innymi    stosowanie wymagalnych prawem środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych a nadto stosuje niezbędne środki, które zapewniają zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu usług przetwarzania

8.2. Administrator prowadzi na bieżącą analizę ryzyka aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

 1. Odbiorcy danych

9.1. Dane osobowe w związku z realizacją usług w serwisie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT,  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

9.2. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.