Opłata wpisowa jest płatnością jednorazową w momencie rezerwacji miejsca na szkolenie.
W przypadku nie zakwalifikowania kandydata na szkolenie lub braku miejsc opłata wpisowa będzie zwrócona w pełnej wysokości.
Po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie opłata wpisowa jest gwarancją miejsca w najbliższej edycji szkolenia i jednocześnie zobowiązaniem kandydata do uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia lub niedokonanie opłaty szkoleniowej, po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, spowoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz organizatora szkolenia.

Opłata wpisowa nie jest zaliczką opłaty szkoleniowej.

Roczna opłata szkoleniowa – 650 PLN miesięcznie i 1100 euro jednorazowo na początku każdego roku akademickiego (lub równowartość wg aktualnego kursu).

Roczna opłata szkoleniowa obejmuje udział w 10 sesjach 3-dniowych, materiały szkoleniowe oraz egzaminy (egzamin podstawowy + egzamin poprawkowy).
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestników szkolenia od uregulowania rocznej opłaty szkoleniowej w pełnej wysokości.

Opłata szkoleniowa nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia.

Wpłata 1100 euro (lub równowartość wg kursu zakupu euro w dniu płatności) jest wymagana na 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

Pierwsza wpłata miesięcznej raty po 650 PLN jest wymagana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Następne raty są wymagane w kolejnych 11 miesiącach.

Całkowity koszt rocznego szkolenia wynosi 7800 PLN i 1100 euro.

Słuchacze, którzy dokonają rocznej opłaty szkoleniowej w pełnej wysokości na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują rabat w wysokości 5 % od kwoty 7800 PLN tj. (390 PLN rabatu).

Opłatę wpisową i szkoleniową proszę wpłacać na konto:

Konto do wpłat w PLN:

OSTEON Dariusz Skrzypek 
Bank Spółdzielczy O/Białe Błota 
83 8142 1020 0004 5085 2000 0003

 

Konto do wpłat w euro:

50 1370 1385 0000 2761 5278 6100

Dariusz Skrzypek
ul. Szubińska 77
86-005 Białe Błota